Privacybeleid

Waarborgen Privacy

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Muziekvereniging Constantia Werkhoven verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Toestemming

Door de informatie en/of de diensten op https://constantiawerkhoven.nl. te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Verwerking Persoonsgegevens

Muziekvereniging Constantia Werkhoven behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Muziekvereniging Constantia Werkhoven verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten van Muziekvereniging Constantia Werkhoven. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door Muziekvereniging Constantia Werkhoven hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@constantiawerkhoven.nl of een brief te sturen naar Muziekvereniging Constantia, Willem van Kouwenerf 12, 3981 KH Bunnik.

Cookies

De website constantiawerkhoven.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de Muziekvereniging Constantia Werkhoven beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Muziekvereniging Constantia Werkhoven na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Muziekvereniging Constantia Werkhoven gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door Muziekvereniging Constantia Werkhoven website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de Muziekvereniging Constantia Werkhoven inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Muziekvereniging Constantia Werkhoven de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Muziekvereniging Constantia Werkhoven kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook, via Muziekvereniging Constantia Werkhoven, cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Muziekvereniging Constantia Werkhoven website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:

Muziekvereniging Constantia Werkhoven plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Muziekvereniging Constantia Werkhoven website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Muziekvereniging Constantia Werkhoven heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links

Op de website van Muziekvereniging Constantia Werkhoven zijn links naar andere websites van organisaties terug te vinden. Muziekvereniging Constantia Werkhoven kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Policy van de betreffende website te lezen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Ledeninformatie t.b.v. gemeentelijk subsidie
 • Medewerkersinformatie t.b.v. belastingdienst
 • Ledeninformatie t.b.v. de afdracht jaarlijkse premie auteursrecht (Buma|Stemra).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Constantia Werkhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Constantia Werkhoven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt!

Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:

 • Het zoekraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
 • Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens.
 • Inbraak door een hacker in een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens).
 • Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC.
 • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
 • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

In bepaalde gevallen is Muziekvereniging Constantia Werkhoven verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Muziekvereniging Constantia Werkhoven registreert datalekken.
Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Muziekvereniging Constantia
Nassau van de Leklaan 4
3985 RL Werkhoven
Tel.: (06) 34280183
Info@constantiawerkhoven.nl