Historie

Het ontstaan van een fanfare in Werkhoven

Constantia was oorspronkelijk een zang- en toneelvereniging opgericht in het jaar 1897 door, toenmalig hoofd van de openbare school, meester F.A. (Ferdinand Adrianus) Brand (†09-07-1939 te Bunnik) en Otto van Echteld (•29-10-1866 / †15-02-1917 te Werkhoven). Al gauw werd de assistentie ingeroepen van de zangvereniging door pastoor Mol bij het lof en de vespers. Dit gebeurde steeds vaker en pastoor Mol maakte goed duidelijk dat de leden maar hadden te komen. Toen men, om de onwillige leden te dwingen, de absentieboete opvoerde tot een “kwartje” (Hfl 0,25), barstte de bom. Enige leden verzetten zich hier ten sterksten tegen. Zij waren niet van plan om zich te “laten knevelen alsof zij Poolsche honden waren”. Dit incident werd zo hoog opgeblazen dat het leidden tot ontbinding van deze vereniging.

Nadat alle kwesties die met de opheffing van de zang- en toneelvereniging gepaard gingen geregeld waren, bleven er echter enkele enthousiastelingen over die wel graag muziek bleven maken. Zij kwamen op het idee om een fanfarevereniging op te richten onder de naam “Constantia”.

In “Het Nieuws” (toenmalig nieuwsblad, uitgegeven door plaatselijke uitgever W. Kraal te Driebergen, voor Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Houten, Odijk en Bunnik) van 1 september 1906 valt te lezen: “De alhier (Werkhoven) nog zoo pas opgerichte muziekvereeniging telt reeds 12 leden. Moge ze onder directie van de heer Brand flinke vorderingen maken, opdat ook in onze gemeente de ingezetenen bij zomeravond nog eens vergast worden op een concert op “Den Brink”. In de editie van 19 december 1906 van “Het Nieuws” wordt vervolgens trots aangekondigd dat de uitvoering op 26 december 1906 met fanfaremuziek zal worden opgeluisterd. Het jonge fanfarecorps opende deze uitvoering met twee werken. Als eerste werd Wien Nieerlandsch Bloed ten gehore gebracht gevolgd door La Créole, een polka mazurka van Basile Barès. Als commentaar op dit optreden schrijft “Het Nieuws”: “Wij kunnen niet anders zeggen als dat deze jonge muziekvereeniging zeldzaam groote vorderingen heeft gemaakt, want op de meeste muziekgezelschappen kunnen het 1ste jaar van haar bestaan niet gezamenlijk uitvoeren wat dit korps na drie maanden gaf”.
Afgaande op deze krantenberichten kunnen we er dus vanuit gaan dat het fanfarecorps “Constantia” is opgericht op of omstreeks 1 augustus 1906. Het is tot heden onduidelijk waarom de statutaire oprichting uiteindelijk pas plaatsgevonden heeft op 8 mei 1908. Dit is echter wel de datum welke sindsdien aangehouden wordt als officiële oprichtingsdatum.

Vooral financieel schijnt de vereniging in de eerste jaren van haar bestaan het bijzonder moeilijk gehad te hebben. Daarnaast heeft de het fanfarecorps ook moeite het ledental op peil te houden. Zo lezen we in “Het Nieuws” van 8 januari 1910 een verslag van de uitvoering op nieuwjaarsdag. In dit verslag wordt aangegeven dat “het muziekgezelschap thans door vertrek van eenige goede krachten zeer ingeslonken is. Heusch het kleine aantal dilettanten (’t waren er maar 9) in aanmerking genomen, ging ’t uitstekend. Het blijkt dat de Constantianen met ijver studeeren en dat wat er ontbreekt, uitsluitend is toe te schrijven aan gebrek aan meerdere bezetting”.

De heer Brand werd in dat jaar 1910 opgevolgd door de heer G.C. (Gerard) van Leeuwen (•30-06-1881 / †31-01-1946 te Werkhoven), een Werkhovenaar die over bijzondere muzikale talenten beschikte. De heer Van Leeuwen was ook gelijktijdig organist/dirigent van het R.K. zangkoor. Hij is het geweest, die de vereniging muzikaal en instrumentaal liet presteren. Als eigenaar van de paardenstal (thans Streekhuis Kromme Rijn), kon hij de vereniging in die stal laten repeteren. Echter voor aanvang van de repetitie moesten de banken afgestoft worden omdat de heer Van Leeuwen ook de lokale meelboer was.

In 1913 vroeg het bestuur van “Constantia” zich af of men weer toneeluitvoeringen moest gaan verzorgen. Na een uitgebreide discussie heeft men er toch weer mee ingestemd op voorwaarde “dat de leden zich netjes zouden gedragen!”. Zo ontstonden de muziek- en toneeluitvoeringen, waarvan er twee waren. Een op tweede kerstdag en een op Nieuwjaarsdag. Deze dagen waren met opzet gekozen, omdat er in Werkhoven op deze dagen niets anders te doen was en daardoor de zaal altijd tot aan de nok toe gevuld was. De eerste voorstellingen werden gegeven in de school, later in het Parochiehuis (het huidige Wapen van Werkhoven).

Periode 1920 – 1945

Rond 1920 betrekt Constantia Café Van Impelen aan de Beverweertseweg te Werkhoven als wekelijkse repetitieruimte.

Midden twintiger jaren gaat het qua ledenaantal beter met Constantia. Op zaterdag 16 augustus 1924 gaf Constantia een concert op het Dorpsplein in Werkhoven, zo valt te lezen in “Het Nieuws” van dinsdag 19 augustus 1924. “Hoewel het corps slechts 20 leden telt werden verschillende nummers zeer goed uitgevoerd. Er waren veel belangstellenden uit de omliggende plaatsen die zeker gehoord hadden dat Constantia iets goeds geven zou. De stemming der instrumenten was uitstekend. Jammer dat het publiek nogal rumoer maakte”. Financieel wil het helaas nog steeds niet vlotten. Constantia klopt in september aan bij de gemeente Werkhoven. Gelukkig niet tevergeefs. Burgemeester en Wethouders zijn van oordeel dat Constantia inderdaad een nuttige vereeniging is en stellen over het jaar 1924 een subsidie van Hfl. 50,- ter beschikking.

Dat Constantia niet altijd toegankelijk is geweest voor iedereen blijkt uit het volgende: Willem Renger en zijn broer Bart waren niet Rooms Katholiek en konden daarom geen lid worden. Daarin kwam verandering na de pensionering van meester Brand en diens verhuizing naar Bunnik. Voorzitter Toon van den Boogaard nodigde Willem Renger in 1926 uit toe te treden tot de “Kunstenaars” vereniging. Zijn lidmaatschap werd langdurig. Na hem werden ook Frits en Gart van Os lid. Gart van Os en Willem Renger werden al snel bestuurslid. De twee geloofsgroepen binnen Constantia pasten goed bij elkaar.

Op 2e Pinksterdag 1926 nam Constantia deel aan het muziekconcours te Driebergen. Het corps behaalde aldaar een 3den prijs in de eerste afdeeling. Het jury-lid Bury schrijft over het optreden: “Constantia is de allerkleinste vereening (slechts 19 leden) op dit concours en de leden zijn voldoende vingervaardig doch kleine corpsen willen veeltijds door harder te blazen het gebrek aan instrumenten verhelpen en deze remedie is erger dan de kwaal en zoo ging het ook met Constantia”.

In januari 1928 kondigt voorzitter Toon van de Bogaard sr. aan dat de heer Van Leeuwen bedankt heeft als directeur (dirigent). Het vertrek van de heer Van Leeuwen kwam hard aan. De invloed van de heer Van Leeuwen was zelfs zo sterk geweest dat er stemmen opgingen om het geheel maar op te heffen. Het vertrek van de heer Van Leeuwen zou voor Constantia ook financiele gevolgen hebben want de heer Van Leeuwen was tot dan zo welwillend geweest zijn diensten kostenloos aan te bieden. Er werd daarom een commissie gevormd die de nodige baten bijeen moest brengen om daarmee een opvolger voor de heer Van Leeuwen aan te kunnen stellen.

De heer T. Vonk uit Utrecht volgt uiteindelijk de heer Van Leeuwen op als dirigent van de fanfare. Lang duurde dit echter niet want in januari 1930 werd de jonge energieke dorpsonderwijzer, de heer J.G. van Rooyen, dirigent. Vermeldenswaardig is zeker dat de meester Van Rooyen met zijn vriend Kees van Haarlem in 1931, door het uitgeven van renteloze aandelen, het geld inzamelde voor de bouw van onze muziektent op de Brink. Deze kostte toen Hfl. 1.000,- en is ontworpen door architect J. van Leeuwen uit Bunnik in samenwerking met aannemer Klokke uit Werkhoven. Op donderdag 23 juli 1931 gaf Constantia haar eerste concert in deze nieuwe muziektent. De muziektent is in de jaren 60 voor het symbolische bedrag van één gulden aan de gemeente Bunnik verkocht omdat Constantia niet meer in staat was de kosten voor onderhoud op te brengen. Het enthousiasme van meester Van Rooyen wist de vereniging te stuwen naar muzikale prestaties op concoursen. Hij heeft dan ook in 1941 de tot dan hoogste muzikale prestatie behaald sinds het bestaan van de vereniging.

In januari 1928 kondigt voorzitter Toon van de Bogaard sr. aan dat de heer Van Leeuwen bedankt heeft als directeur (dirigent). Het vertrek van de heer Van Leeuwen kwam hard aan. De invloed van de heer Van Leeuwen was zelfs zo sterk geweest dat er stemmen opgingen om het geheel maar op te heffen. Het vertrek van de heer Van Leeuwen zou voor Constantia ook financiele gevolgen hebben want de heer Van Leeuwen was tot dan zo welwillend geweest zijn diensten kostenloos aan te bieden. Er werd daarom een commissie gevormd die de nodige baten bijeen moest brengen om daarmee een opvolger voor de heer Van Leeuwen aan te kunnen stellen.

De heer T. Vonk uit Utrecht volgt uiteindelijk de heer Van Leeuwen op als dirigent van de fanfare. Lang duurde dit echter niet want in januari 1930 werd de jonge energieke dorpsonderwijzer, de heer J.G. van Rooyen, dirigent. Vermeldenswaardig is zeker dat de meester Van Rooyen met zijn vriend Kees van Haarlem in 1931, door het uitgeven van renteloze aandelen, het geld inzamelde voor de bouw van onze muziektent op de Brink. Deze kostte toen Hfl. 1.000,- en is ontworpen door architect J. van Leeuwen uit Bunnik in samenwerking met aannemer Klokke uit Werkhoven. Op donderdag 23 juli 1931 gaf Constantia haar eerste concert in deze nieuwe muziektent. De muziektent is in de jaren 60 voor het symbolische bedrag van één gulden aan de gemeente Bunnik verkocht omdat Constantia niet meer in staat was de kosten voor onderhoud op te brengen. Het enthousiasme van meester Van Rooyen wist de vereniging te stuwen naar muzikale prestaties op concoursen. Hij heeft dan ook in 1941 de tot dan hoogste muzikale prestatie behaald sinds het bestaan van de vereniging.

In 1932 stelde het bestuur voor om deel te nemen aan een concours te Zeist. Echter de vraag was of men met de bus daar heen zou reizen of met de fiets. Uiteindelijk besloot het bestuur om de jongeren, onder begeleiding van enkele oudere leden, met de bus te laten gaan. De overige oudere leden legden het traject af op de fiets.

Nadat meester Van Rooyen in 1939 en in 1940 nog met de tweede prijs in de afdeling uitmuntendheid genoegen moest nemen, slaagde hij er in 1941 in een prachtige eerste prijs in de genoemde afdeling te halen met promotie naar de Ere afdeling. Het nummer waarmee de vereniging promoveerde was “La promesse du village”.

In 1942 werd de muziekvereniging ontbonden i.v.m. de Duitse bezetting.

Tijdens de door de dorpsraad Werkhoven georganiseerde discussieavond ‘Werkhoven, waarheen?’ op vrijdag 17 april 2009, is aan Constantia de Zilveren Wisselbezem uitgereikt voor het mooiste dorpsmoment 2008. Deze prijs wordt jaarlijks door de dorpsraad toegekend aan de organisator of initiatiefnemer van een onvergetelijk dorpsmoment. Constantia ontving de prijs in het bijzonder voor het in mei 2008 georganiseerde “Groot Zelfgemaakt Feesttent Orkest”.

Op zaterdag 24 november 2012 heeft het fanfareorkest de opdracht om te bewijzen dat verblijf in de 2e divisie FANFARE terecht is. Onder leiding van dirigent Leon Vliex wordt deelgenomen aan het CBOW concertconcours te IJsselstein. Het orkest maakt met haar optreden indruk en daarmee alle verwachtingen waar. Met 80,08 punten wordt een eerste prijs behaald. Met vertrouwen gaan we daarom richting het 105 jarig bestaan.

Periode 1945 – 1969

Na de oorlog pakte men de draad snel weer op want op 10 september 1945 verzorgde Constantia alweer een zgn. ruilconcert in het Rijsenburgche bosch. Meester Van Rooyen was nog steeds dirigent, dit zou echter van korte duur zijn want in 1947 verhuisde meester Van Rooyen naar Driel. De muzikanten van Constantia vonden dit zeer spijtig. Gelukkig heeft men een goede opvolger kunnen vinden en wel de eerste beroepsdirigent, de toonkunstenaar, H.A. van Dijk uit Driebergen. De nieuwe dirigent had de moeilijke taak om met zijn muziekkennis, het enthousiasme van de dorpsonderwijzer te vervangen. De vereniging bloeide na de oorlogsjaren en in het begin van de jaren 50 weer een beetje op en belande uiteindelijk in 1957 terug in de afdeling uitmuntendheid.

Twee grootste kostenposten voor de vereniging waren de instrumenten en de kleding. Aanvankelijk speelden de leden in hun zondagse pak. In 1957 kocht men bij Galeries Moderne te Utrecht 25 dassen van 98 cent per stuk. In Werkhoven kostten dassen toen een gulden, en voor twee cent wilden men wel even naar Utrecht fietsen. Eigen uniformen kwamen een jaar later. Dat kostte 354 gulden en toen was de kas echt helemaal leeg.

In 1963 werd er een drumband aan de fanfare toegevoegd met de heer C. Goes uit De Bilt als instructeur.

Na wat wisselingen van dirigenten kwam in 1965 de heer M.T. Bontrop uit Utrecht de heer Van Dijk vervangen. De heer Bontrop heeft 10 jaar voor de vereniging gestaan. 1967 is ook het oprichtingsjaar van onze boerenkapel. De kapel is opgericht door enkele enthousiaste leden van de vereniging aan wie gevraagd werd door de carnavalsvereniging uit Bunnik om bij een carnavalsavond te spelen. De beslissing tot het vormen van een boerenkapel werd uiteindelijk a la minute genomen na afloop van de optocht. Bijkomend voordeel was dat op deze wijze de kas van de vereniging extra gespekt kon worden.

Op maandag 12 juli 1965 toont Constantia tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis te Bunnik vol trots haar nieuwe uniformen. Met de aanschaf van 55 nieuwe uniformen (waarvan 14 voor de drumband) was een bedrag gemoeid van maar liefst Hfl. 9.580,-. De nieuw gevormde gemeente Bunnik had hiervoor een subsidie verleend van Hfl. 5.000,-. Vanuit de Werkhovense ondernemers en bevolking kwam een bedrag van Hfl. 2.160. De vereniging zelf wist Hfl. 1.840,- op te hoesten. Resteerde dus een gat van Hfl. 580,-. Om ook deze laatste financiële hobbel te nemen, zette Constantia een speciale aktie op. Op zaterdag 4 september en zaterdag 11 september van dat jaar ging Constantia in optocht door Bunnik en Odijk om huis-aan-huis ballpoints te verkopen voor Hfl. 1,- per stuk. Omdat de bewoners van Bunnik en Odijk, met de samenvoeging tot één gemeente Bunnik, zomaar een muziekvereniging cadeau hadden gekregen, waren zij nu aan de beurt om een steente bij te dragen aldus een artikel in “Het Trefpunt” (nieuws en advertentieblad voor de Kromme Rijnstreek) van donderdag 2 september 1965.

Op maandag 15 mei 1967 (2e Pinksterdag) nam de drumband voor de eerste keer deel aan een concours. Tijdens het Nationaal concours te Hagestein kwamen zij uit in de 2e afdeling en behaalde een 1ste prijs met in totaal 333 punten. Voorwaar een mooi succes!

In 1968 bestond de vereniging 60 jaar. Tijdens een inzamelingsaktie werd van 29 april tot en met 4 mei bij de inwoners van Bunnik en Odijk en van 7 tot en met 12 mei bij de inwoners van Werkhoven, aan de deur geklopt en gevraagd om een bijdrage voor het instrumentenfonds van de vereniging. Geen onnodig innitiatief want op dat moment werd nog gespeeld op een Bes-Bas, die 40 jaar daarvoor al door de Postharmonie werd afgedankt! Op 30 mei 1968 stelt het provinciaal Anjerfonds in ieder geval al een subsidie beschikbaar van maar liefst Hfl. 1.500,-. De gemeente Bunnik werd daarnaast ook gevraagd een subsidie te verlenen. Een bedrag van Hfl. 6.000,- werd voorgesteld. Op vrijdag 29 november 1968 werden in café Van Impelen te Werkhoven de nieuwe instrumenten officieel overhandigd door het huldigingscomité.

Periode 1970 – 2000

Begin 1972 neemt de heer L.J.N. (Loek) Ent uit Utrecht de leiding over van onze drumband.

In 1974 vierde de vereniging haar 65 jarig bestaan. Waarschijnlijk was dit een telfout want het 65 jarig bestaan viel in principe in het jaar 1973! De vereniging werd in 1974 opgefleurd door toevoeging van een majorettenpeloton met als instructeur de heer Van Santen uit Zeist. Tijdens de Koninginnedag activiteiten op 26 april 1975 presenteerden zij zich voor het eerst voor het fanfarekorps. Daags daarna boekten de meisjes al hun eerste succes door een tweede prijs te behalen tijdens een festival te Wijk bij Duurstede. Constantia had echter wel problemen om het majorette-peleton fatsoenlijk aan te kleden. In maart 1975 verschenen verontrustende berichten in de krant over het dreigende faillisement van de muziekvereniging. Het bestuur had op dat moment al aangeklopt bij de gemeente Bunnik om de subsidie aan Constantia drastisch te verhogen. Het ging op dat moment al om een jaarlijks bedrag van Hfl. 10.000,-. De gemeente Bunnik erkende dat Constantia aanspraak kon maken op deze subsidie maar ook bij de gemeente Bunnik waren de financiën niet zo rooskleurig. Het bleef daarom zoeken naar financiële middelen.

In 1974 werd de heer Bontrop opgevolgd door de heer G. van Aard. Deze werd vervolgens in 1975 opgevolgd door de heer Johan van der Wal.

Op 1 mei 1978 presenteert Constantia zich weer eens in het nieuw. De keuze is gevallen op een opvallende outfit. Het groen/gele tenue kleurt goed bij de gele uniformen van de majorettes. Verder is het wel even wennen en sommige wennen er uiteindelijk nooit aan.

Op 1 mei 1978 presenteert Constantia zich weer eens in het nieuw. De keuze is gevallen op een opvallende outfit. Het groen/gele tenue kleurt goed bij de gele uniformen van de majorettes. Verder is het wel even wennen en sommige wennen er uiteindelijk nooit aan.

Na het vertrek van dirigent Van der Wal heeft de heer Martin de Boer uit Houten in 1982 de leiding van de fanfare op zich genomen. Door het enthousiasme van de heer De Boer zijn er onder andere bijzondere concerten gegeven met medewerking van (wereld-) beroemde muzikanten zoals Daniël Wayenberg, Co van der Velpen, Gert Leurink en zangeres Hanneke Verwer.

Op dat moment zwerft de vereniging nog door heel Werkhoven om de wekelijkse repetities te houden. De fanfare repeteert zoveel mogelijk in café Van Impelen. Er moet echter ook veelvuldig uitgeweken worden naar het Wapen van Werkhoven, de basisschool of Nieuw Werchinge. De drumband oefent dan nog in de kantine van de ruitersportvereniging. De majorettes die op dat moment nog actief zijn, oefenen in het Wapen van Werkhoven. Echter het blijft een allerminst bevredigende situatie. In de loop van 1982 komt een van de leden in contact met de heer A.H. Klokke, aannemer en woonachtig in Amerongen. De heer Klokke komt van oudsher echter uit Werkhoven. De heer Klokke bezit een bedrijfsruimte tegenover de brandweerkazerne aan de Rode Haan te Werkhoven wat kort geleden nog in gebruik was al werkplaats van een zonweringbedrijf. Dit bedrijf verliet echter in 1982 dit pand en een van de leden benaderde de heer Klokke met het verzoek het pand te huren en om te bouwen als repetitielokaal. Men kwam tot een akkoord en met man en macht is men aan de slag gegaan. In maart 1982 vindt de officiële opening plaats van ons clubgebouw waar de vereniging tot op de dag van vandaag nog steeds, tot volle tevredenheid, gebruik van maakt.

De vereniging viert in 1983 ook het 75 jarig bestaan. Hoogtepunt was de uitreiking van de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit de Koningin Beatrix door toenmalig burgemeester Steegmans van Bunnik.

Op woensdag 25 maart 1987 vond de laatste repetitie plaats van ons majorettenpeloton. De geringe ledenaanwas en een hoog ledenverloop heeft het bestuur doen besluiten de groep op te heffen. Lange tijd is nog getracht door ledenwerving via scholen en bijvoorbeeld via jazzballet, het tij te keren en deze groep in stand te houden. Het heeft helaas niet mogen baten.

In 1987 werden er onder leiding van instructeur Wim Jens lyra’s aan de drumband toegevoegd en ging de groep voortaan door het leven als tamboer- en lyrakorps.

In 1988 bestond de vereniging 80 jaar. Hoogtepunt van dat jubileum was onder meer de onthulling van het nieuwe “oude” vaandel, dat door de dames G. Versteegh en L. van Dijk uit Leerdam geheel met de hand vervaardigd is. Het nieuwe vaandel is een exacte kopie van het eerste door de vereniging meegedragen vaandel. Tevens werd tijdens de jubileumreceptie het ‘Divertimento voor piano en fanfare orkest’ overhandigd aan Constantia. Dit concertwerk werd op uitnodiging van Constantia gecomponeerd door plaatsgenoot Rob Goorhuis in opdracht van het Fonds voor de scheppende toonkunst. Dit werk is later nog door Constantia op CD uit gebracht onder de titel “Een Italiaan in Werkhoven”. Ook was dit jubileum voor de vereniging een mooie gelegenheid om het hele korps in het nieuw te steken. Na langdurig overleg werd gekozen voor de Bordeaux rode kostuums. Tijdens de afsluiting van het jubileum, op zaterdag 24 juni 1989, werden deze gepresenteerd.

Het 85 jarig bestaan laat de vereniging ook niet zomaar voorbij gaan. Wederom wordt er voor gekozen een weekend lang feest te vieren. Dit maal is de Piet Keijzerzaal de feestlocatie. Dat daarbij zelfs artiesten van naam bij worden betrokken blijkt uit het optreden van de volkszanger André Hazes op de afsluitende zondagavond. Ondanks dat blijft het bezoekers opvallend genoeg bij 150 steken. Deze hebben echter wel een uitstekende avond gehad.

Op 1 december 1993 heeft Leon Vliex uit Utrecht de leiding over het fanfareorkest op zich genomen. Ruim een halfjaar later heeft Hans van Sonsbeek uit Heerewaarden de leiding over de drumband overgenomen. Op 6 november 1994 wist dirigent Leon Vliex met het fanfareorkest tijdens het FKM concours te Doetinchem te promoveren naar de eerste afdeling. Op 22 januari 1995 sleept het fanfareorkest tijdens de kampioenswedstrijden te Venlo de kampioenstitel in de wacht.

Periode 2000 – heden

Leon Vliex weet deze opgaande lijn vast te houden want tijdens het bondsconcours op 22 november 2002 te Doetinchem behaalde het orkest onder zijn leiding een ruime eerste prijs en promotie naar de afdeling Uitmuntendheid. Het fanfarekorps evenaart daarmee het niveau van 1957. Natuurlijk moeten wij daarbij de kanttekening plaatsen dat in die tijd nog op heel andere wijze werd gejureerd.

Op maandag 14 april 2003 is Muziekvereniging Constantia onderscheiden met de JJT Prijs 2003. Deze prijs is ingesteld door Persperctief 21, de lokale progressieve politieke partij in de gemeente Bunnik. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een inwoner of organisatie binnen de gemeente Bunnik die zich gedurende langere tijd op het terrein van de ecologie, de samenleving of de lokale politiek belangeloos extra verdienstelijk heeft gemaakt. In 2003 stonden organisaties en personen centraal die zich inzetten op cultureel gebeid. Uit handen van juryvoorzitter Cor Jorna-Nieuwenhuizen, heeft Constantia, tijdens een bijeenkomst in gemeenschapsgebouw De Meenthoek te Odijk, de prijs in ontvangst mogen nemen. De prijs bestond uit een wisseltrofee in de vorm van een bronzen landende uil, gemaakt door de Bunnikse kunstenares Annelies Soomers en een oorkonde.

De vereniging zoekt op velerlei wijzen de positieve publiciteit. Veelal gebeurt dit met artikelen in de regionale pers. In november 2004 haalt Constantia de landelijke televisie door medewerking te verlenen aan het EO jongerenprogramma “BlinQ”. In februari 2005 presenteert onze blaaskapel “De Krommerijn Bouwers” zich in het NCRV programma “Man bij Hond”.

Vlak voor het 100 jarig bestaan neemt het fanfarekorps op zondag 11 november 2007 wederom deel aan een HAFA concertconcours. Ook ditmaal is schouwburg Amphion in Doetinchem het strijdtoneel. Het is de vierde maal dat het orkest onderleiding van dirigent Leon Vliex deelneemt aan een concertconcours. Dat de chemie tussen orkest en dirigent nog steeds aanwezig is blijkt ook nu weer. Het fanfareorkest weet namelijk ook nu weer een promotie in de wacht te slepen. 85,17 punten zijn voldoende voor een promotie naar de 2e divisie (vh. ereafdeling). In 1941 bereikte het orkest ook ooit de ereafdeling. Maar we mogen rustig zeggen dat het toenmalig niveau niet te vergelijken is met het hoge niveau anno 2007. Met enige trots merken we tot slot aan dat Constantia als eerste fanfare uit de Kromme Rijnstreek dit hoge niveau weet te behalen.

In 2008 vierde de vereniging haar 100 jarig bestaan. De aftrap van de festiviteiten werd gegeven tijdens het Nieuwjaarsconcert op zondag 6 januari 2008. De vereniging presenteerde tijdens dit concert ook een nieuwe dorpsfilm. Deze film toont een overzicht van vele feestelijkheden in Werkhoven welke in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. In het weekend van 28, 29 en 30 maart 2008 verzorgde Constantia haar jubileumconcerten. Aan dit concert werd tevens meegewerkt door het Werkhovens Toneelgezelschap. Zij belichten tijdens diverse, vaak hilarische scetches, de historie van Constantia. Daarnaast beleefden we de wereldpremiere van “Waar de Krommerijn Meandert”. Een werk, speciaal voor ons jubileum, door onze dirigent Leon Vliex gecomponeerd. Een van de andere hoogtepunten van de jubileumconcerten was de uitreiking van de zilveren ere penning van de Gemeente Bunnik door toenmalig burgemeester Van Rijnbach. Constantia ontvangt deze erepenning als eerste vereniging binnen de gemeente vanwege haar grote maatschappelijke betekenis.

In mei van dat jaar verrees er op het terrein van de voormalige camping van de familie Anton en Wil van Echtelt een enorme feesttent. Deze feesttent was het onderkomen van vele activiteiten in het weekend van 16, 17 en 18 mei. Op vrijdagavond werd er een indrukwekkend concert verzorgd door het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. Nadat de vereniging veel van haar relaties heeft mogen begroeten tijdens een jubileumreceptie op zaterdagmiddag 17 mei, werd ’s avonds een gigantisch jongerenfeest gevierd met onder andere een optreden van de op dat moment populaire zanger “Starkoo”.

De zondag werd geopend door de Waalkantmuzikanten uit het Land van Maas en Waal met een gezellig frühschoppen. Zondagmiddag gingen ruim 150 leerlingen van de basisscholen uit Werkhoven onder begeleiding van Drumfanfare Victoria uit Bunnik, in optocht naar de feesttent. In de week voorafgaand aan ons feestweekend hadden zij al deelgenomen aan diverse workshops waarbij zij zelf muziekinstrumenten maakten en een muziekstuk in hadden gestudeerd. Samen met theater Fort van de Verbeelding en een ensemble bestaande uit Constantia muzikanten lieten zij van zich horen tijdens Het Groot Zelfgemaakt Feesttent Orkest. Het was een hele happening waar de in grote getalen toegestroomde papa’s en mama’s van de deelnemende kinderen, hoorbaar en zichtbaar van genoten. Voor de kinderen was het ook een hele belevenis. De zondag, en daarmee het feestweekend, werd afgesloten met een Open Podium en de trekking van de grote jubileumloterij.

Net voor de zomervakantie presenteerde de vereniging zich nog eenmaal in volle glorie tijdens het Midzomerconcert op zaterdag 12 juli 2008. Ondanks de soms dreigende wolken en het feit dat de temperaturen niet echt zomers aanvoelden konden alle onderdelen van Constantia zich in volle breedte presenteren.

Het laatste grote evenement in dit jubileumjaar was het Jubilarissenconcert op zaterdag 22 november 2008. De parochiekerk van Werkhoven vierde in dit jaar ook haar 100 jarig bestaan. Samen met het kinderkoor en het gemengd dames en herenkoor werd onder zeer grote belangstelling een gevarieerd programma gepresenteerd.

Tijdens de door de dorpsraad Werkhoven georganiseerde discussieavond ‘Werkhoven, waarheen?’ op vrijdag 17 april 2009, is aan Constantia de Zilveren Wisselbezem uitgereikt voor het mooiste dorpsmoment 2008. Deze prijs wordt jaarlijks door de dorpsraad toegekend aan de organisator of initiatiefnemer van een onvergetelijk dorpsmoment. Constantia ontving de prijs in het bijzonder voor het in mei 2008 georganiseerde “Groot Zelfgemaakt Feesttent Orkest”.

Op zaterdag 24 november 2012 heeft het fanfareorkest de opdracht om te bewijzen dat verblijf in de 2e divisie FANFARE terecht is. Onder leiding van dirigent Leon Vliex wordt deelgenomen aan het CBOW concertconcours te IJsselstein. Het orkest maakt met haar optreden indruk en daarmee alle verwachtingen waar. Met 80,08 punten wordt een eerste prijs behaald. Met vertrouwen gaan we daarom richting het 105 jarig bestaan.